كركهرك تازه

فرهنگي وادبي

که ریم خانی زه ند

كه ريم خاني زه ند  وپياي  ته مه لخ كيش

كه ريم خان هه ر رووژ له گولبانگي سوو تا گووشي خوه رئاوا  ئرا  دادره سي  وسه نني حه قي  زورله لي كريايل له  كوشكي  شاهي  نيشتيا و كار وباري خه لك خسياده و  ري.

رووژي له رووژه يل  پياي فيلبازي  ته مه لخ كيشي هاته و  وه ر  و هه  يه  ك  چه وي  وه كه ريم خان  كه فت ، ده س كرد وه  باوگه روو و وانگ وگيري و سيلاوي  ئرمس له  چه ويلي كه فته و  ري.  وه  شيوه ي  گيري  كرديا ك وه ره نيسك ري ي قسه كردن وه پي  نييا.

شا كه  خوه ي وه كيل رعايا  ناو نياوَد،فه رمان  دا پياگه بوه ن وه كوله سوَكيگه و  و ئارامي بكه نه و  وئي جابارنه ي وه لاي .

پياي فيلبازبردن و ئارامي كردن و له  وه ختي تر وه خزمه تي  كه ريم خان هاوردنه ي.

كه ريم خان  وه ر له يه ك  له كارو باري بپرسي دلنه وازي ي فره ي له لي  كردو ئي جا  له داخوازي پرسي.

پياگه  وت: م  له دالگ  كوور و نابيناوه دي هاتمه و سالياني  سال و سه ختي ومه ينه ت ونه خوه شي روزگار  وه سه ر  بردمه و له له زه تي دييني  دنيا و ده ور و گردم بي به ش بوَمه ، تا يه ك  رووژي  وه  ته له پاكوتان و كوورمال خوه م له باني زه وَ  كرانم  و  وه سه ختي  خوه م وه  زياره ت گاي  قه وري مه رحوومي  باوگدان  ره سانم و ئرا  ئازاوه و بوَني چه وه يلم  ئلتجا كردم وده خيل  به سام. له و  سه ري خاكي  بماركه  وه جاري گيرسم  ك له  زووري  گيري  له خوه م چيم وبيهوش  كه فتم و چيمه و  خه وي  سه نگيني.له ناوي ئي خه وه  پياي  گه وراي س پايه به رزي نوَراني ي ديم ك وه ره و م هات و وت: ابووه كيل باوگي كه ريم خان م. ئي جاره گه  ده سي كيشا وه چه وه يلما و وت : كوور باتن  هه لس ك  شفات  دام.له خه و ك  هه لسام  خو ه م بينا  ديم و دنياي  تيه ريك  له وه ري چه وه يلم روشنه و  بوَ. ئي هه مگه وانگ و گيري ئمرووي  منه ئرا  سپاس له باوگي  پايه به رزي  جنابتانه.

پياي  فيلبازي  وه  وه تني  ئي قسه يله و ئي چوَن وانگ وگيريه دلنيا  بوَ ك دلي  كه ريم خان  وه  ده س  هاورديه و خامي  كرديه و هه  ئه لانه  ك  خلاتي  كه ليني  وه پي  به يد. ئه مما ئيسفا گرت  ك  كه ريم خان  توَره  بوَ وئاگر چي  له لي  و  له شوني  ميرخه زه و  چه و  گل  دا و چريه  و پي. هناي  ميرخه زه و حازر بوَ  كه ريم  خان  فه رمان دا  چه وه يلي ئي پياي ده له سه بازه  له كاسه ده ر باريد !  ده رباريه يل و گه ورايلي ئيلي زه نديه كه فتن له خاكي پاي  كه ريم خان و شه فاعه تي پياي  ته مه لخ كيش  كردن و له وه كيل رعايا  تواسن  ك  له  گوناي  ده رگوزه ريد.كه ريم خان ك بنيايه مي  دلره حمي بوَ ، خواهش وشه فاعه تي  گه ورايل قه بول  كرد و لام  ئه مر  كرد ك پياي  فيلباز  بوه سن وه  فه له ك  و چووي بيه ن.

هناي  نه وكه ره يلي  شا  له  كاري  سياسه ت  كردني پياي فيلباز بوَن ، كه ريم خان  روَ كرده و پي و وت:بي باوگ وبي دالگي ده ر مه جتي !باوگي م تا له  داري دنيا بوَ له  مله ي  بيدسرخ  خه ر دزي كرديا. م ك  وه پاتشاي ره سيم بري  ته مه لخ كيش چوَ  تو ئرا خوه ش هاتي  م  له ده ري خوه ره سانن و خوه ي شرين كردن ئراي  بارگا و مه زاري  درس كردن و ابو وكيل رعايا ناوي نان. ئيسه  تو دروزني  ته مه لخكيش هاتيه وتواي باوگي  خه ر  دزي  م  وه  خاوني  كرامه ت و مه وجز  بناسنيد؟ئه گه ر  كه لينه يلي ئي مه جلسه بيشتان  له نو  چه وه يلت ده ر  هاورديام  تا بچيايد و ئرا  جاري دوَم  له ئه وَ  جفتي  چه و چوَ پياله ي چيني  بگرتيايد.

پياي بوور  شه رمسار و وه سه ري ئه و خوار  وه  هه له په له  له لاي كه ريم خان چي وبوَ وه تكي ئاو و چي وه  زه وَا.

ته رجمه  له كتاوي هزار ده ستان  له اسكندر دلدم.

محمد حسني نيا     كرماشان  04/05/1390

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم مرداد ۱۳۹۰ساعت 12:44  توسط محمدحسني نيا  |