كركهرك تازه

فرهنگي وادبي

دفتری دربرابرم گشوده ودربرابرتونیزدفتری.

دفتری دربرابرم گشوده ودربرابرتونیزدفتری. 

من نمی دانم دفترتو چندبرگ وتونیز. 

کارهردوی ماشده است خط خطی کردن 

                                           بام تاشام. 

و..... 

...... 

...... 

هیچ یک نمیدانیم دربرگ پایانی دفتر چه نوشته شده؟ 

ومن گمان میکنم سرکاریم ازاین بابت. 

همه اش خواب بوداین همه خط خطی کردن.

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 12:9  توسط محمدحسني نيا  | 

توضیح

درپانوشت نوشتارپیشین .حسن گرانمایه توضیحاتی درردنوشتاراینجانب نوشته اند که من هم برتوضیح ایشان توضیحی دوباره می نویسم. 

سخن درباره نظرسنجی دربرخی ایلات امریکابودکه براساس آن کشت ونگهداری ومصرف ماریجوانا آزاداعلام گردد. 

توضیحات لستادحسن موجزوکامل بودوبردانش من افزود.امادراینجاضمن اعلام مراتب ارادت به این مردممتازویگانه باید توضیح دهم که نوشتارپیشین من نوعی رویابینی شاعرانه بوده است همانگونه که شاملوی بزرگ درشعر"باچشمها" سروده  که :"وکاردهایشان راجزبرای قسمت کردن نان بیرون نمی آوردند". 

آری اینکه واقعیت حاکم بردنیای ما چگونه است ؟من بااستادحسن همرای هستم اما دررویای خود فرض کردم که همه چی آرومه ومن چقدخوشحالم بعدش گفتم چه لزومی داره منعی وجودداشته باشه. خوب وقتی همه خوبندوبه بلوغ رسیدن چرا منع وداغ ودرفش برای خیلی چیزها.اصلا کشت ونگهداری موادمخدرآزاداعلام میشه وپس ازمدتی قاچاق وتجارت افیون بی معنی میشه وکم کم کارتل های موادمخدرباید کارشان راتعطیل کنند وبیان وشرکت بزنند وپیماکنارجمع آوری وبازیافت زباله بشند و... یهو همه برن توی بهشت باسر. 

اری استاد حسن نوشتارمن رویای خوش هنگام تب ناشی از آنفلوانزای حاداست که باتوفان کابوس وهذیان توماردرهم پیچیده می شود .امیدکه خواب هایمان خوش تعبیرباشد. 

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۳ساعت 9:9  توسط محمدحسني نيا  | 

سلام دوباره

دیشب ازتلویزیون بی بی سی خبری پخش شد که درنوع خودبسیارجالب بود. دراین خبرآمده است که درتعدادی ایالت های کشورایالات متحده امریکا همه پرسی آزادسازی کشت ومصرف ماریجوانا صورت گرفته است. درنظرسنجی مردمنیویورک بیش از70درصدمردم نسبت به این آزادسازی نظرمثبت ومساعدداشته اند. من روی این خبراندیشه کردم وبرایم جالب بود که چه ایده جالب وهیجانانگیزی است. فکرش رابکنیداین ایده درسطح جهانی اجرایی شود چه اتفاقات مهمی رخ می دهد. موضوعی بنام قاچاق رنگ باخته وهمه کارتلهای موادمخدر و... پوچ و بی اعتبارمی شوند. هزینه هایی که درجهت مبارزه باکشت وحمل موادمخدر و...می شوددرکیسه دولتها می ماند. ممکن است درمیان مدت اعتیادبه موادمخدررشد سریعی داشته باشد اماچون محدودیت وممنوعیتی درکارنیست پس ازمدتی مصرف موادمخدرجذابیت خودراازدست داده وکسی بسوی آن نخواهدرفت. دربسیاری اززمینه ها اتفاقات جالبی خواهدافتاد ودوستان می توانند بصورت نظر مواددیگررابه آن اضافه نمایند.
+ نوشته شده در  شنبه دهم آبان ۱۳۹۳ساعت 13:4  توسط محمدحسني نيا  | 

شه نگال

شیعری تازه یگ ئرا شه نگال *شه نگال* شه نگال ده رچی له مالی خوه ی هه راسان وترسنوک وه ره و چیا، نیره گورگی هاری داعش قه بووز خوینین له په ی سه ری . حقوقی به شه ر وه پاکه ته و خریا ئه و خوار له تیاره گان له پاده نی به رزی چیا و بوَ وه سانگل له وه رایوه ری. *** له ناوه ینی نیره گورگه یلی داعش و سانگلانی مافی مروف، یه شه نگاله ک نیه ونیده و بیجگه گه ریلای کوردستان ئرا نجاتی خوه ی ده ری . کرماشان-20-05-1393
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۳ساعت 12:58  توسط محمدحسني نيا  | 

سلام

سلام برهمه مدتی است که وبلاگ خاموش است. چه بایدکرد. بخشی ازاین خاموشی به گردن فیسبوک است.چراکه وجودفیسبوک وشبکه های اجتماعی باعث ازاین می شودکه مخاطبان بیشتربدان سوبروند. موضوعی که خواستم دراین پست به آن بپردازم این است که درادبیات سیاسی جهان برخی کارهاازبرخی اشخاص باعث گشودن فصلهای تازه وخلق ترمهاووواژگان تازه می شود. به نمونه میتوان ازوزیرفرهنگ هتلریادکردکه بنابرباوروکنش اودروغ هرچه بزرگترباشدباورش برای مردمان ساده تراست. یانیکلوماکیاولی بانگارش کتاب شهریار درروزگارخود.برای آیندگان یک مکتب فکری بجاگذاشته است. درچندروزگذشته موضوع تقلب درانتخابات کشورافغانستان برفرازهمه خبرهاقرارگرفته است. تیم عبدالله عبدالله می گویدقربانی تقلب گسترده دردوردوم انتخابات شده است.تیم رقیب می گویدبه قانون پایبنداست ونامزدش حایزبیشترین رای شده است. عبدالله عبدالله دردورنخست پیشتازبوداما دردوردوم ودرمیان ناباوری همگان ازرقیبش اشرف غنی پس افتاده است. تیم اشرف غنی استدلال میکندکه نمی توان درصدبالایی ازآراء راتقلب کرد. به باورمن اینگونه نیست واین استدلال مغلطه ای بیش نیست وگردانندگان اینگونه نمایشهای انتخاباتی ناخواسته پایه گذارشیوه ومکتب تازه ای درسیاست هستند. شیوه عمل بنیانگذاران این مکتب براین اصل استواراست که وقتی انتخابات مهندسی شودوسطح تقلب خیلی بالاباشد کسی به تقلبی بودن آن توجه نمی کند.استدلال این نحله فکری این است که ممکن است یک تاپنج درصدتقلب صورت گیرداما چهل درصدتقلب هرگزممکن نیست. این عزیزان مچ خودرابه حدی بزرگ فرض می کنندکه هیچ دستبندی به سایزآن نخورد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۳ساعت 14:4  توسط محمدحسني نيا  | 

سخنی دیگر

 

سلام

من سیاستمدارنیستم وفکرمیکنم علم پولیتیک درتخصص کس یاکسانی است که درآکادمی هادانشش رابدرستی فراگرفته وبدرستی خم وچم آن جهت تحلیل وکاوش وواکاوش اوضاع جهان بکارمی برند.

اما باتوجه به اینکه درفضای جهان سومی که من زندگی میکنم همه به بجای توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ازسیاست به نادرستی بهره برده اند، به همین دلیل وباپوزش فراوان از درخواندگان دانش پولیتیک میخواستم به نکته ای اشاره کنم.

همه خوب می دانیم که کشورهای بزرگ ملقب به امپریالیست عقد اخوت باهیچ کشوری ندارند وبرای رضای خدا نیرو وامکانات وسرمایه درجایی ازدنیا نمی گذارند مگر برای دست یافتن به سودومنفعتی بیشتراز سرمایه گذاری انجام شده.

امروز هم می بینیم که در بخشهای برزگی ازدنیا که کانون تشنج وجنگ وخونریزی و... سروکله کشورهای امپریال پیدا می شود ودربوقهای تبلیغاتی خودمی دمند که سربازپاسدارصلح ونیروی نظامی برای فرونشاندن آتش فتنه وجنگ ارسال می کنند.

من با دانش کم وکوتاه بردخود وقتی اندکی ژرف می اندیشم نتیجه می گیرم که این کمک به دفع شر وفرونشانی آتش جنگ وسرمایه گذاری و...درهمه حالات ازسرانساندوستی وبرای رضای خدا نیست.

بازهم به نظراینجانب که ممکن است کاملا هم درست نباشد این کشورهای بزرگ کوچک خوار به دنبال دستیابی به بعضی اهداف هستند.

الف : یافتن جای پای بلند مدت درکشور جهان سومی موردمساعدت قرارگرفته.

ب:کمک به ویران کردن کمی تاقسمتی اززیرساختهای آن کشور بصورتی که تاسالها نیازبه بازسازی پیداکرده وایجادکار وشغل نماید.

ج:وابسته کردن اقتصادوصنعت کشورکوچه وتبدیل آن به بازار فروش کالاهای مصرفی آماده.

د:مکیدن شیره سنگ که نفتش می نامند وجایگزین کردن آن باکالاهای مصرفی.

ایجادفضای بحرانی برای توجیه حضورنظامی وغیرنظامی بلندمدت درکشورهدف.

تصویب تحیرم های کمرشکن برروی برخی کشورهابه بهانه هایی که پوچ بودن خیلی ازاین تحریمها قابل اثبات است.

جلوگیری ازاین دست اندازیها باهارت وپورت های دونکیشوتی درخوشبینانه ترین حالت ویایاتحریک های برنامه ریزی شده عناصری خائن ازدرون نظامهای سیاسی حاکم درکشورهای جهان سومی صورت نگرفته ودرمراحل پایانی خودبه تقابل وحمله نظامی امپریالیزم انجامیده ومفت ومجانی میدان مشق تیروتفنگهای تازه رابرای امپریالیزم جهانخوارفراهم می کند.

بهترین راه دفع شر این روزمداران جهانی عقلانیت وتدبیراست که براساس آن باحفظ پرستیژوشخصیت کشور .زمینه تقابل وتهاجم ومداخله ازسرزور ازبین برود

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۲ساعت 10:48  توسط محمدحسني نيا  | 

فواره هاوستاره ها

 

 

تاریخ ماتاریخ فواره ها وستاره هاست

اصلاتاریخ بشرتاریخ فواره ها وستاره هاست.

هرآدمی به قدرکفایت خودمیتواندفواره شود بابلندای معلوم ومشخص ، اما ستارگان این آسمان کم شمارند.

امروز هم اگربه پیرامون خودنیک بنگریم ، دورواطراف خودراپرازفواره می بینیم، فواره های خرد تافواره های کلان وکلانتر و.. .

وهمه مانیک میدانیم که خاصیت فواره چیست ، اینکه میخواهد اوج بگیردوازگرانش آغوش مام زمین بگریزد ، اینکه همگان جلوه اش راببینند ودرشگفت شونداز زیبائیش ، اینکه  برتروبالتربپرد ومدعی باشد که ازخاک وروزمرگی فراتراست واینکه این بالارفتنش معراج است و... .

اما فواره همیشه فواره است ، حال میخواهد خردباشد یا کلان باشکوه باشد یا بی فره.

ذات فواره درفوران است ودرپی فوران فرونشستن وازمیان رفتن وازیادهارفتن.

تاریخ مشحون ازفواره های قدونیم قدوکوتاه وبلنداست که جزاندکی همگی آنان فرونشسته وازیادهارفته اندوآنهاکه برحافظه تاریخ هاشورزده اند درراستینه  انگشت اشرتی هستند بر پوچی همه فواره ها ودیگرهیچ.

اماستارگان اگرچه کم شماره اند ، لیک برای هماره جاودانه اند. نورمی افشانند وعشق می پراکنند وراه می نمایانند ودوست می دارند.

درروزگار زندگی ستاره ها وفواره ها ، ستاره ها معمولا جدیگرفته نمی شوند چون فواره صفت برنمی جهندتا قله ای گذرا ومیراازثروت یا قدرت یا مدرک یا .... گردند وخلایق به دیدنشان چشم حیرت بدرانند وچون صبح نابجای وفجرکاذب ستاره شان خطاب کنند.

فوارگان الفاظ تاریخ رامی سازندوستارگان به تاریخ معنامی بخشند.فوارگان داربستهای بنای پرشکوه تاریخندوستارگان معمارتاریخ.

فوارگان درظلمت فراموشی می میرندوستارگان ظلمت بخشهایی ازتاریخ راروشنی  می بخشند.

 

کرمانشاه    26-08-1392

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲ساعت 10:52  توسط محمدحسني نيا  | 

حکایت شاه وشیخ

 

معروف است که آن هنگام شاه عباس صفوی دراصفهان  برایران حکم می راند، شبی باشیخ بهایی به گفتگومشغول بود.

سخن برسردوموضوع بود،شاه معتقدبودکه باآموزش درست ،خوی ومنش ورفتارآدمیان دگرگون می گردد وشیخ به اصالت آدمیان درادب وپرورش اعتقادداشت.

شاه عباس برای اقامه دعوی خوددستوردادهمه شمع های افروخته درتالار راخاموش کنند،سپس دستان برهم کوفت،ناگهان گربه ای درتاریکی نمایان شده وبامشعلی یک به یک شمعهارادوباره روشن کرد.

همه حاضران شگفتزده ازاین کاربه تحسین شاه پرداختند اماشیخ زیربارنرفت وازشاه خواست شبی دیگرهم دستوراجرای دوباره کاررابدهدتاصحت این ایده براواثبات گردد.

شب دیگرشاه دیگرباردستوربه خاموشی دادوبازآن گربه نمایان شد.

شیخ درکیسه ای چندموش پنهان کرده بودودراین هنگام آنان رایله کرد.

گربه چون حضورموشهاراحس کردبساط شمع هارابهم ریخته سردرپی موشان گذاشت.

پس شیخ روسوی شاه کرده فرمود:ملاحظه فرمودید ؟که گربه درذات واصل گربه است وچون پای موشی درمیان آید،دست همه آموزشها ازتربیتش کوتاه می گردد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۲ساعت 10:37  توسط محمدحسني نيا  | 

پیشنهاد

 

بادرود

زین پس بجای"واژامیز"ترکیب ساختگی وبیگانه "فیسبوک" بفرمایید "رونسک"

من که توی فیسبوکم"رونسکم" نمیتونم این پیغامو بفرستم.لطفا دوستان روی رونسک خودشون آگهی رسانی فرمایند.

بسیارسپاس ازهمه

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۲ساعت 12:26  توسط محمدحسني نيا  | 

پاازروی فیسبوک بردارید خدانشناس ها

 

سلام

این روزهایکی ازمحرومترین کسان ازاقیانوس اینترنت من هستم.می پرسیدچرا؟ می گویم.

من دریک محله درحال ساخت ساکن شده ام که احتمالا اگرابروبادومه وخورشید وفلک وتدبیروامیدو...دست دردست هم نهندبه مهرقراراست درآینده های دورجای خوبی شود.

الاای حالن هیچ کابل مخابراتی اونجا خوابانده نشده واین یعنی ازحیث اینترنت پرسرعت "ای دی اس ال"پر.

ارتباط تلفن ثابت ما ازنوع بی سیم"دبلیو ال ال"است که حتی امکان اتصال اینترنت باسرعت پایین هم مقدورنمی باشد.

بررسی کردم ومتوجه شدمکه شعاع پوشش اینترنت بی سیم "وایمکس"هم به محل زندگی من نمی رسد.

تنها مجرای اتصال به اینترنت آن هم باگوشی موبایل .اینترنت "جی پی آراس "موبایلم است که آن هم بقول شاعرگفتنی آن هم"گاه هست وگاه نیست".

فزون برهمه آنچه گفته آمددشواری دیگری است که سرراه این پیوندنمایان شده وآن اینکه برای گذراازمیدان مین فیلترینگ بااپلیکیشنی کارمیکنم که دراستفاده ازفیسبوک فقط درحددیدن امکان دارد.

بسیارانی ازگرامیان برای اینجانب پیام فرستاده وابرازلطف میکنندومن بسیارتلاش کرده ومیکنم که پاسخی به مهرشان بدهم اما دریغ ودردکه تااین دم کاربرنیاید.

بدینوسیله ازهمه عزیزانی که مراموردلطف قرارداده اماپاسخی دریافت ننموده اند پوزش میخواهم به امیدبرافتادن دستگاه مخوف ومنحوس فیلترینگ سیاسی ازهمه جهان "بقول منبری ها سی ی ما "این مملکت فلک زده .

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ساعت 8:36  توسط محمدحسني نيا  | 

مطالب قدیمی‌تر